Донирај

Донирај на ЈУГОИСТОК ПЛУС:

ЗГ ЈУГОИСТОК ПЛУС БОГДАНЦИ
210072914000108
НЛБ Тутунска Банка
Цел на дознака: Донација

Здружението остварува средства од:

  • донации, доброволни прилози,
  • буџет на РМ и локалните самоуправи,
  • давање на услуги на други здруженија, организации и институции
  • провизии од органи, организации,
  • заедници и од други установи,
  • од трговски друштва и други правни лица;
  • од други услуги (имотни права и сл.),
  • од други извори предвидени со Законот и Статутот