Симбол

Симболот на Здружението е 10 златни ѕвезди, кои ја симболизираат Европската Унија и десетте Општини во Југоисточниот плански регион и внатре е втисната мапата на југоисточниот дел на Република Северна Македонија со сина боја. Долу е испишан називот на Здружението.