Дводневна обука „Транспарентно и отчетно управување“

Тимот на проектот „Вмрежување и застапување на зелена економја“ ја организира дводневната обука посветена на „Транспарентно и отчетно управување“ во хотел Сириус во Струмица.

Главниот фокус на оваа обука е дефинирање и појаснување на поимите управување и раководење со граѓански организации со посебен осврт на принципите на отчетност и транспарентност. Обуката има за цел да ги зајакне потенцијалите и капацитетите на помалите граѓански организации од руралните средини чие делување е насочено кон одржлив развој на руралните средини.

Претставник од ЈУГОИСТОК ПЛУС е Ристо Прчев.